WYSIWYG Web Builder

AKTUALNOŚCI
16-29 maja 2012: Warsztat „Reagowanie w sytuacji paniki i sytuacji około kryzysowej”.
W dniach 16 - 29 maja trenerzy Instytutu Ratownictwa Psychologicznego  przeprowadzili warsztaty dla wolontariuszy biorących udział w projekcie „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM”. Ogółem przeszkolono 960 osób, których zadaniem było wspieranie działań organizatorów mistrzostw EURO 2012.
23 kwietnia 2012: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Wojewoda Mazowiecki zatwierdził program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzony przez Instytut Ratownictwa Psychologicznego Elżbieta Sideris.
Decyzja nr. 2/2012
18 marca - 09 czerwca 2011: Kurs Ratownictwa Psychologicznego
Kurs w formie warsztatów, treningów, wykładów i seminariów, celem którego jest przygotowanie kadr profesjonalistów gotowych do podjęcia działań w zakresie ratownictwa i pomocy psychologicznej. Specyfiką kursu jest położenie nacisku na poszerzenie własnych dyspozycji emocjonalnych i umiejętności społecznych. Kurs rozłożony jest na pięć zjazdów.
04-09 grudnia 2010: Techniki wczesnej interwencji w sytuacjach kryzysowych (kataklizmy, katastrofy, wypadki)
Sytuacje kryzysowe, takie jak kataklizmy, katastrofy i wypadki, swoim zasięgiem dotykają nie tylko bezpośrednio poszkodowanych, ale także ich rodziny, wszystkie służby biorące udział w akcjach ratowniczych, społeczność lokalną, pracowników administracji, instytucji lokalnych i organizacji oraz decydentów odpowiadających za bezpieczeństwo i sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowych. Zapraszam na szkolenie z zakresu technik wczesnej interwencji w sytuacjach kryzysowych, które odbędzie się w Centrum Warszawy w dniach 04 - 06 grudnia.
13-15 października 2010: Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe na poziomie powiatu i gminy, warsztaty
Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Wójtowie i Burmistrzowie gmin/miast !

Występujące w ostatnim okresie na terenie naszego kraju klęski żywiołowe spowodowały olbrzymie straty i zniszczenia w gospodarce narodowej, jak również dostarczyły ogromu cierpień fizycznych i psychicznych ludziom przez nie poszkodowanym. Uzmysłowiły nam także, jak ważne jest właściwe przygotowanie władz samorządowych i społeczności lokalnych do skutecznego im przeciwdziałania oraz łagodzenia i likwidacji skutków ich ewentualnego wystąpienia. Uwzględniając powyższe oraz ze względu na duże zainteresowanie samorządów terytorialnych problematyką zarządzania w sytuacjach kryzysowych, Instytut Ratownictwa Psychologicznego przygotował cykl warsztatów szkoleniowych obejmujących problematykę nie tyko zarządzania kryzysowego lecz również bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa psychologicznego, pierwszej pomocy medycznej, szacowania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Pierwsze warsztaty z w/w cyklu pod ogólnym tytułem
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe na poziomie powiatu i gminy organizowane są w dniach 13 - 15 października 2010r. w WDW "WARMIA" w Waplewie k/Olsztynka i adresowane są do właściwych merytorycznie pracowników starostw i gmin.
20 - 23 czerwca 2010: III letnie sympozjum medycyny ratunkowej wieku dziecięcego Serwy 2010
W dniach 20-23 czerwca 2010 roku na Serwach odbyło się III LETNIE SYMPOZJUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ WIEKU DZIECIĘCEGO organizatorami którego byli: Klinika Medycyny Ratunkowej CMKP Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UM w Białymstoku Oddział Mazowiecki i Podlaski Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

PROGRAM NAUKOWY przewidywał zajęcia praktyczne - symulacje:
· wypadek drogowy z udziałem dzieci
· postępowanie z dzieckiem podtopionym
· resuscytacja dziecka urazowego
. z udziałem PSP i Policji oraz warsztaty psychologiczne.
24 czerwca 2009: Podsumowanie akcji "Bezpieczne Wakacje"
Na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dnia 24.06.09 r. odbyło się w Belwederze spotkanie podsumowujące
akcję "Bezpieczne Wakacje". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb, organizacji i instytucji bezpośrednio
zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie pokazów.

16 czerwca 2009: Akcja „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka  na zaproszenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP,
Instytut  Ratownictwa Psychologicznego uczestniczył w akcji  edukacyjnej promującej bezpieczne zachowania  podczas
nadchodzących  wakacji

18-21 listopada 2008: Konferencja „Bezpieczne porty lotnicze wobec zagrożenia terroryzmem we współczesnej
Europie”
Międzynarodowa Konferencja z cyklu  „ Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami
ryzyka” poświęcona tematyce:” Bezpieczne porty lotnicze wobec zagrożeń terroryzmem we współczesnej Europie”. Na
zaproszenie organizatora konferencji mgr
Elżbieta Sideris  wystąpiła  z wykładem: ”Specjalistyczne działania psychologiczne elementem zapobiegania i
efektywnego zarządzania skutkami ataku terrorystycznego”
6-7 listopada 2008: Spała Konferencja Ratownictwo Chemiczne „Dekontaminacja”
Na zaproszenie organizatora Wydawnictwa „Elamed” , mgr Elżbieta Sideris i mgr Bożena Paczuska-Jałowińska wystąpiły z
wykładem na temat:” Psychologiczne warunki psychologiczne warunki pracy w ratownictwie chemicznym- wyczekiwanie
jako element stresu”
25-27 czerwca 2008: II Międzynarodowa Konferencja „ALERT 2008” - Edukacja - Ratownictwo - Taktyka - Gdańsk
Konferencja “Alert 2008” jest międzynarodową imprezą szkoleniową organizowaną przez Stowarzyszenie Zawodowe
Ratowników Medycznych, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi. Przeznaczona jest dla lekarzy
ratowników medycznych, funkcjonariuszy służb MSWiA, personelu medycznego Wojska Polskiego, jak również
managerów ochrony zdrowia, pracowników administracji państwowej i samorządowej, których kompetencje dotyczą
ratownictwa.

Oprócz tematów podstawowych dotyczących funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce, Europie, Izraelu oraz
USA, nie zabrakło wielu atrakcyjnych tematów związanych z procedurami postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia
zdrowotnego.
Na zaproszenie organizatora, z ramienia IRP wystąpiła mgr Elżbieta Sideris z wykładem na temat: „Psychologia w
ratownictwie medycznym - aspekt pomocy pacjentowi pediatrycznemu  - Zespół Stresu Pourazowego u dzieci"
Warsztaty psychologiczne:
"Pomoc pacjentowi pediatrycznemu" poprowadziły mgr Elżbieta Sideris i mgr Bożena Paczuska-Jałowińska.

19-22 czerwca 2008: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie kryzysowe”
19.06 - 22.06 2008r. na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w  Olsztynie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Zarządzanie kryzysowe” nt. „ Problemy zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego"
Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji mgr Elżbieta Sideris  wystąpiła z referatem „Bezpieczeństwo
psychologiczne elementem spójnej polityki Zarządzania Kryzysowego”
Bezpośredni link do treści referatu: "Bezpieczeństwo psychologiczne elementem spójnej polityki Zarządzania
Kryzysowego" Szczegóły nt. konferencji: http://www.uwm.edu.pl/mkzk/

15-18 czerwca 2008: II Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej Wieku Dziecięcego- Serwy / Augustów
Patronat naukowy Konferencji objęła: Klinika Medycyny Ratunkowej CMKP.  Organizatorzy Konferencji: Oddziały
Mazowiecki i Podlaski PTMR oraz Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tematyka Sympozjum: niewydolność oddechowa w wieku dziecięcym, zaburzenia rytmu serca u dzieci, ostre zespoły
drgawkowe, ostry brzuch u dzieci. Zajęcia prowadzone w formie wykładów przygotowanych przez lekarzy specjalistów
chirurgów dziecięcych, pediatrów, anestezjologów dziecięcych oraz zaproszonych gości reprezentujących dziecięce
ośrodki kliniczne, które posiadają w swoich strukturach Dziecięce Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
W trakcie trwania Sympozjum odbyły się zorganizowane przez Instytut Ratownictwa Psychologicznego warsztaty
umiejętności psychologicznych” Kontakt z małym pacjentem po przeżytej traumieWarsztaty poprowadzą mgr Elżbieta
Sideris i mgr Bożena Paczuska- Jałowińska.

29 maja 2008: Konferencja Bezpieczne Euro 2012
Miejsce: sala konferencyjna „Awiator” Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C. PROGRAM KONFERENCJI „BEZPIECZNE EURO
2012”PRZEBIEG KONFERENCJI: 9.30 - 10.00 - przybycie uczestników 10.00 - 10.15 - powitanie gości - J.M Rektor,
Dyrektor IBK
PANEL I 10.15 - 13.00
PRZEDMIOTOWA I PODMIOTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻB PAŃSTWOWYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO
UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ „EURO 2012”
1. Udział służb państwowych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom EURO 2012 - dr Piotr Stachańczyk
lub gen. Adam Rapacki - MSWiA;
2. Policja w systemie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom EURO 2012 - dr Andrzej Urban - WSPol Szczytno;
3. Bioterroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne w kontekście bezpieczeństwa uczestników EURO 2012 - dr Ryszard
Grosset
4. Zabezpieczenie medyczne EURO 2012 - dr Elżbieta Lipska - Krajowy Koordynator ds. ratownictwa podczas EURO
2012 (spółka PL 2012);
5. Ratownictwo psychologiczne - profilaktyka zagrożeń na rzecz EURO 2012 - mgr Elżbieta Sideris - Instytut
Ratownictwa Psychologicznego.
11.15 - 11.45 - przerwa kawowa
1. Straż Graniczna w systemie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom EURO 2012 - gen. Józef Klimowicz
2. Możliwości użycia sił Obrony Przeciwlotniczej w systemie bezpieczeństwa EURO 2012 - mjr dypl. Konrad Dobija -
Akademia Obrony Narodowej
3. Ochrona VIP podczas EURU 2012 - zadania BOR - dr inż. Tadeusz Szmidtka - WSZP.
4. DYSKUSJA
Powołanie i ukonstytuowanie się Komitetu „Bezpieczne EURO 2012” 13.00 - 13.30 - przerwa kawowa
PANEL II 13.30 - 15.30
EURO 2012 - INFRASTRUKTURA - BIZNES
1. EURO 2012 jako szansa dla Polski - Janusz Piechociński - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
2. Infrastruktura telekomunikacyjna podczas EURO 2012 - Motorola, Orange
3. Infrastruktura transportowa - prof. Ryszard Krystek - Politechnika Gdańska.
4. EURO 2012 jako szansa dla biznesu - Andrzej Malinowski
5. Edukacja na rzecz bezpiecznego EURO 2012 jako element edukacji na rzecz bezpieczeństwa państwa - dr hab.
inż. prof. Marian Kowalewski Rektor WSZP.
6. DYSKUSJA
15.30 - 16.00 - podsumowanie - Rektor WSZP, Dyrektor IBK 16.00 - lunch i czas dla mediów.

07 lutego 2008: Seminarium Naukowe Euro 2012-  Siedziba  WSZP  Warszawa
7 lutego 2008 r. Na zaproszenie Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem dyrektor Instytutu Ratownictwa
Psychologicznego mgr Elżbieta Sideris wystąpiła z referatem na temat „Masowa impreza sportowa jako potencjalne źródło
zagrożeń w aspekcie psychologicznym” Celami seminarium było zdiagnozowanie zagrożeń porządku publicznego w
kontekście organizacji „Mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO 2012” oraz określenie potrzeb przygotowania
specjalistów do zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w aspekcie organizacji „EURO 2012.

07-31 stycznia 2008: Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie        kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy ( Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007r.) Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Edu - Med 
zaprosiło do współpracy Instytut Ratownictwa Psychologicznego przy realizacji programu kursu. W terminie 07 -31
stycznia 2008 roku przeszkoleni zostaną pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego.

10-11 grudnia 2007: Szkolenia Inspektorów GIP
W dniach 10 -11 grudnia 2007r w OSPIP we Wrocławiu odbyło się szkolenie zorganizowane dla Inspektorów pracy,
nadinspektorów i pracowników Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące „ Oceny zagrożeń psychospołecznych w
stosunkach pracy” . Instytut Ratownictwa Psychologicznego przeprowadził szkolenie w formie wykładowo-warsztatowej na
temat  „ Wydarzenia traumatyczne w miejscu pracy”

06-11 grudnia 2007: Szkolenia Dyrektorów ZOZ Województwa Mazowieckiego
Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na
2007 rok” w dniach 06 - 11 grudnia br. w WDW - Rynia k. Warszawy, Instytut Ratownictwa Psychologicznego oraz
pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego MUW, przeprowadzili szkolenia dla Dyrektorów ZOZ Województwa
Mazowieckiego

06 - 07 października 2007: Szkolenia Pielęgniarek Ratunkowych w Płońsku
W dniach 06 -07 października 2007r w Płońsku Instytut Ratownictwa Psychologicznego przeprowadził dwudniowe
szkolenie w formie seminaryjno- warsztatowej  na temat ‘”Problemy społeczno- psychologiczne w ratownictwie
medycznym” na Kursie Kwalifikacyjnym dla Pielęgniarek Ratunkowych.

04 - 05 października 2007: Konferencja Środki ochrony indywidualnej w działaniach ratownictwa chemicznego
Na zaproszenie magazynu „W Akcji „w dniach 04 - 05 października 2007 roku Instytut Ratownictwa  Psychologicznego
wziął udział w konferencji „ Środki ochrony indywidualnej w działaniach ratownictwa chemicznego” organizowanej w Spale z
wykładem na temat „Stres w ratownictwie chemicznym”.

02 października 2007: Konferencja poświęcona w wykorzystaniu funduszy unijnych na aktywizację powiatów
woj. mazowieckiego w przeciwdziałaniu bezrobociu
Konferencja poświęcona wykorzystaniu funduszy unijnych na aktywizację powiatów woj.   mazowieckiego w
przeciwdziałaniu bezrobociu. Na zaproszenie organizatorów mgr Elżbieta Sideris wygłosiła referat na temat "Wykluczenie
społeczne - psychologiczne konsekwencje pozostawania bez pracy zarobkowej." Osobami biorącymi udział w konferencji
były m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i WUP Warszawa oraz Władze miasta Garwolin.

24 września - 23 października 2007: Szkolenia pracowników CZK Województwa Mazowieckiego
Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na
2007 rok” w dniach 24 września - 23 października br. w WDW-Rynia k. Warszawy, Instytut Ratownictwa Psychologicznego
oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego MUW, przeprowadzili szkolenia dla pracowników Centrów
Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego.

17-20 czerwca 2007: IV Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii
Patronat honorowy: Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Organizatorzy: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa
Medycyny Ratunkowej SZP ZOZ im. prof. Bogdanowicza w Warszawie Szpitalny Oddział Ratunkowy. Patronat medialny:
Trójka, na Ratunek, TVN24.
W dniach 17- 20 czerwca 2007 roku Instytut Ratownictwa Psychologicznego na zaproszenie organizatorów uczestniczył w
Letnim Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii w Augustowie.
Na sesji panelowej poświęconej wybranym zagadnieniom klinicznym nagłych zagrożeń zdrowotnych dzieci dyrektor IRP
Elżbieta Sideris i Bożena Paczuska - Jałowińska, zastępca dyrektora, wygłosiły referat na temat „Zespół Stresu
Pourazowego ( PTSD) u dzieci”
Zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do lektury publikacji: "Polska Medycyna Ratunkowa Dzieciom - lato
2007" pod redakcją prof. dr hab. Juliusza Jakubaszko , Wrocław 2007.

25 - 26 maja 2007: Konferencja Ratownictwo medyczne w systemie ochrony zdrowia - Katowice
Organizator; Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych
Konferencja „Ratownictwo Medyczne w systemie ochrony zdrowia” to ogólnopolska impreza szkoleniowo - wystawowa,
której głównymi uczestnikami jest personel medyczny (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, studenci szkół
medycznych) jak również menagerowie ochrony zdrowia, pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, których
kompetencje dotyczą ratownictwa. Na zaproszenie organizatora mgr Elżbieta Sideris wystąpiła z referatem pt. „Stres w
ratownictwie medycznym” - Stres w pracy personelu służb ratowniczych oraz przeprowadzono warsztat nt: „Efektywne
sposoby zapobiegania i radzenia sobie.”

14 maja 2007: Szkolenie władz PCK
14 maja 2007r. Instytut Ratownictwa Psychologicznego we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego przy
wojewodzie Mazowieckim przeprowadził szkolenie władz PCK w zakresie aspektów psychologicznych sytuacji
kryzysowych. Szkolenie odbyło się w Ryni k. Warszawy w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym.

17 i 24 kwietnia 2007: Stres w służbie zdrowia -  Szpitalny Oddział Ratunkowy -  Warszawa
W dniach 17-go i 24-go kwietnia 2007r. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w
Warszawie mgr Elżbieta Sideris i mgr Bożena Paczuska-Jałowińska z Instytutu Ratownictwa Psychologicznego
poprowadziły wykład na temat: „Stres w służbie zdrowia - oddział ratunkowyCelem wykładu była analiza sytuacji
psychologicznej warunków pracy pracowników systemu ratownictwa, wpływu sytuacji trudnej na komunikację
interpersonalną oraz zwrócenie uwagi na konieczność pogłębienia umiejętności radzenia sobie ze stresem.

12 lutego - 23 marca 2007: Szkolenie dla Starostów, Prezydentów miast, Wójtów i Burmistrzów z zakresu
obronności
Instytut Ratownictwa Psychologicznego współpracując z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie
Mazowieckim przeprowadził szkolenie Starostów, Prezydentów miast, Wójtów i Burmistrzów województwa mazowieckiego
w zakresie aspektów psychologicznych sytuacji kryzysowych. Szkolenie odbyło się w Ryni k. Warszawy w Wojskowym
Ośrodku Wypoczynkowym.

15 grudnia 2006: Konferencja Ratownictwo Psychologiczne - zadania, rola, perspektywy
Dnia 15.12.2006r. w godzinach 11.00 - 15.00 w siedzibie firmy Medtronic Poland Sp. z o.o. przy ul. Ostrobramskiej 101 w
Warszawie odbyła się I konferencja zorganizowana przez Instytut Ratownictwa Psychologicznego pod tytułem
„Ratownictwo psychologiczne - zadania, rola, perspektywy.”
Celem konferencji była próba zakreślenia obszarów i płaszczyzn współpracy z różnymi służbami i środowiskami oraz
diagnoza potrzeb, oczekiwań tych środowisk w stosunku do psychologów pracujących w szeroko rozumianym
ratownictwie, ochronie zdrowia psychicznego oraz Centrach Interwencji Kryzysowej.
Program konferencji
· 11.00 - 11.15 Otwarcie konferencji mgr Elżbieta Sideris ( Dyrektor
· Instytutu Ratownictwa Psychologicznego)
· 11.15 - 11.35 Cele i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego
· mgr Zenon Sobejko (Dyrektor Wydziału Zarządzania
· Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
· Warszawie )
· 11.35 - 11.55 Straż Pożarna - specyfika służby. Prezentacja
· Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP.
· aspirant sztabowy mgr Bożena Ignut Komenda Miejska
· PSP
· 11.55 - 12.15 Wsparcie psychologiczne PCK
· Marcin Rudnicki Polski Czerwony Krzyż
· ( Biuro Zarządu Głównego)
· 12.15 - 12.45 PRZERWA
· 12.45 - 13.05 Zadania Polskiego Związku Motorowego. Ratownictwo Drogowe
· dr Adam Pietrzak specjalista anestezjolog intensywnej
· terapii, medycyny ratunkowej (Zarząd Główny
· Polskiego Związku Motorowego)
· 13.05 - 13.25 Ratowanie życia przy pomocy Lifepaka AED
· Karol Wesołowski Medtronic Poland Sp. z o.o.
· 13.25 - 13.35 PRZERWA
· 13.35 - 13 .55 Cele i zadania Instytutu Ratownictwa Psychologicznego
· mgr Bożena Paczuska- Jałowińska
· (Dyrektor ds. merytorycznych IRP)
· 13.55 - 14.45 Dyskusja
· 14.45 - 15 .00 Podsumowanie dyskusji i zakończenie konferencji
· mgr Elżbieta Sideris , mgr Bożena Paczuska -Jałowińska

25-26 maja 2007: Konferencja Ratownictwo medyczne w systemie ochrony zdrowia
W dniach 25-26 maja 2007 roku Instytut Ratownictwa Psychologicznego na zaproszenie Stowarzyszenia Zawodowego
Ratowników Medycznych w Katowicach uczestniczył w międzynarodowej konferencji "Ratownictwo medyczne w systemie
ochrony zdrowia". Rozwiązania systemowe, funkcjonowanie systemu oraz doskonalenie zawodowe. Patronat honorowy
objęło Ministerstwo Zdrowia. Patronem medialnym został kwartalnik Na Ratunek.
Panel trzeci poświęcony został zagadnieniom stresu w ratownictwie medycznym. Dyrektor IRP    Elżbieta Sideris i Bożena
Paczuska-Jałowińska, Zastępca Dyrektora wygłosiły wykład "Stres w pracy personelu służb ratowniczych. Sposoby
zapobiegania oraz metody zwalczania.” Bezpośrednio po prezentacji odbyły się czterogodzinne zajęcia warsztatowe
poświęcone praktycznym umiejętnościom radzenia sobie ze stresem.
Panel ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji i mediów. Ratownicy odczuwają olbrzymią
potrzebę nabycia wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych w tak trudnej, wykonywanej przez nich pracy
zawodowej. Zainteresowanych taką formą zajęć warsztatowych, poświęconych tej właśnie tematyce, było znacznie więcej
niż miejsc przewidzianych przez organizatorów.

2-3 grudnia 2006: Konferencja Stres pourazowy
Na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego i koła naukowego "KLINEK" wzięliśmy udział w konferencji „Stres
pourazowy”, która odbyła się w dniach 02-03 grudnia 2006r.
Instytut Ratownictwa Psychologicznego przeprowadził warsztaty pt. „Działania Zespołu Szybkiego Reagowania
Psychologicznego w sytuacjach kryzysowych - model zapobiegania PTSD” oraz szkolenie „Model centrum pomocy
psychologicznej w obliczu klęsk żywiołowych w kolejnych fazach kryzysu w stosunku do różnych grup odbiorców.”

30 listopada 2006: Dzieci i młodzież w obliczu wypadków i zagrożeń
30 listopada 2006 odbyła się Konferencja „Dzieci i młodzież w obliczu wypadków i zagrożeń”, podczas której Instytut
Ratownictwa Psychologicznego wygłosił referaty w ramach panelu psychologicznego.
Program konferencji:
· 15.00 - 15.15 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Anna Brzezińska (Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu)
· 15.15 - 15.40 Panel społeczny:
· Bezpieczeństwo na drogach
· mgr inż. Andrzej Grzegorczyk (Dyrektor Ministerstwa Transportu)
· 15.40 - 16.05 „Klub Pancernika Klika w fotelikach”- europejska kampania bezpieczeństwa ruchu drogowego
· mgr inż. Maria Dąbrowska - Lorenc (Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
· 16.05 - 16.15 Przerwa
· 16.15 - 16.40 Panel medyczny: Urazy u dzieci. Lekarz, chirurg dziecięcy (Samodzielny Publiczny Dziecięcy
Szpital Kliniczny w Warszawie)
· 16.40 - 17.05 Neuroobrazowanie urazów układu nerwowego
· dr n. med. Ewa Strobowska (Wojskowy Instytut Medyczny)
· 17.05 - 17.30 Urazy ośrodkowego układu nerwowego
· dr n med. Witold Świderski (Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, SWPS)
· 17.30 - 17.55 Skutki urazów rdzenia kręgowego
· dr n med. Marek Krasuski (Ordynator Oddziału II Centrum Rehabilitacji im prof. Mariana Weissa w Konstancinie,
prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji)
· 17.55 -18.20 Postępowanie przedmedyczne w wypadkach drogowych
· Bartosz Bogus (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
· 18.20 - 18.30 Przerwa
· 18.30 - 18.55 Panel psychologiczny:
· Diagnoza Zespołu Zaburzeń Stresu Pourazowego na przykładzie klasyfikacji zaburzeń ICD-10
· dr Hanna Bogacka (psycholog kliniczny, pracownik Kliniki Medycznej Luxmed i ośrodka psychoterapii Spero) -*
18.55 - 19.20 Typowe reakcje dzieci w sytuacjach stresu traumatycznego, charakterystyczne dla różnych grup
wiekowych
· mgr Elżbieta Sideris (psycholog kliniczny, Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego) -* 19.20 - 19.45
Pomoc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem traumatycznym i jego konsekwencjami
· mgr Bożena Paczuska - Jałowińska (psycholog kliniczny, z-ca Dyrektora Instytutu Ratownictwa
Psychologicznego)
· 19.45 - 20.00 Zamknięcie konferencji prof. dr hab. Anna Brzezińska (Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu).

28 października 2006: Warsztat pracy psychologów w służbach ratowniczych
Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprosił Instytut Ratownictwa Psychologicznego
do poprowadzenia zajęć seminaryjno - warsztatowych pt. "Działania Zespołu Szybkiego Reagowania Psychologicznego w
sytuacjach kryzysowych - model zapobiegania PTSD"
Celem spotkania było przybliżenie warsztatu pracy psychologów w służbach ratowniczych na miejscu katastrofy, wypadku
i innych zdarzeń traumatycznych. Spotkanie poprowadziły Elżbieta Sideris i Bożena Paczuska z Instytut Ratownictwa
Psychologicznego w Warszawie.
Zajęcia odbyły się w siedzibie WOT PTP ul. Wilcza 60 w sobotę 28 października 2006r.w godzinach 10.00 - 13. 00
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE
17 - 20 kwietnia 2013:IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
17.04 - 20.04 2013r. W hotelu "Gołębiewski" w Karpaczu odbył się IV Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - Katedra Medycyny Ratunkowej. Głównym hasłem przewodnim kongresu było " Partnerstwo ponad granicami". Profesor dr hab. Juliusz Jakubaszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w swoim liście powitalnym do uczestników kongresu zwrócił szczególną uwagę na przełamywanie barier interdyscyplinarnych i przekraczanie granic geograficznych w kreowaniu dalszego rozwoju europejskiej medycyny ratunkowej oraz pokonywanie barier intelektualnych między światem polityki a światem medycyny stosowanej.
Szczegółowe informacje dotyczące kongresu można znaleźć na stronie
www.ceem2013.org
22-23 czerwca 2013: Wypadek masowy w Górach Sowich !
Zapraszamy lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarki Systemu Ratownictwa Medycznego, dyspozytorów Centrów
Powiadamiania Ratunkowego i pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz inne osoby zainteresowane
problematyką działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i katastrofach do wzięcia udziału w organizowanym
warsztacie ratowniczym w malowniczym otoczeniu gór Sowich. Zespoły będą miały możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności uczestnicząc w symulacjach wypadku masowego na drodze, rumowisku i tunelu.

Cel: pogłębianie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do organizacji i prowadzenia skutecznych działań
ratunkowych w sytuacjach zdarzeń masowych i katastrofach.
Forma: wykładowo- ćwiczeniowa
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Cele i priorytety działań w zdarzeniach masowych
· Segregacja  dzieci i dorosłych
· Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Oceny miejsca zdarzenia
· Wypracowanie optymalnej taktyki działania
· Współpracy i delegowania zadań

Ramowy program:
Wykłady:
1. Zasady prowadzenia medycznych działań ratunkowych w różnych fazach akcji ratunkowej - cele i priorytety działań.
2. Triage - dzieci/dorośli.
3. System zarządzania ratownictwem podczas wypadków.- struktura dowodzenia
4. Zabezpieczenie medyczne zdarzeń masowych i katastrof- Organizacja działań ratowniczych.
5. Masowe wypadki komunikacyjne .
6. Przygotowanie szpitala i sieci szpitali do zabezpieczenia zdarzeń masowych i katastrof-koordynacja działań.
7. Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zdarzeniach masowych i
     katastrofach
8. Psychologiczne elementy wypadków masowych i katastrof
9. Etyka i prawo w ratowaniu ofiar zdarzeń masowych i katastrof.
Warsztaty :
1. Ćwiczenie elementów działań ratunkowych
2. Zadania integrujące pracę zespołów ratowniczych
3. Psychologiczny debriefing
4. Symulacja zdarzenia masowego w terenie.
5. Omówienie zajęć praktycznych,
6.  Zaliczenie i zakończenie szkolenia

Miejsce szkolenia :Ratownictwo Kataklizmowe Akademia Szkoleniowo - Treningowa sp. z o.o.
w Jugowicach woj. dolnośląskie
Czas trwania: 2 dni- 20 godzin
Ilość punktów edukacyjnych: 20 odnotowanych w „karcie doskonalenia zawodowego” oraz dokumentacji prowadzonej
przez organizatora.
Szkolenia realizowane jest  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie
doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. Nr 191, poz. 1410) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowie z
dnia 6 października 2004 r., w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r., w sprawie
doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. (Dz. U. Nr 77 poz. 525 z 2007r.).
Kadra szkoleniowa: szkolenie prowadzone jest przez lekarzy medycyny ratunkowej, ratowników medycznych,
ratowników oraz psychologów - specjalistów Instytutu Ratownictwa Psychologicznego.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Cena : 1.200 zł/os ( cena zawiera koszty zakwaterowania i wyżywienia)
Szkolenie jest realizowane przy współpracy z firmą Ratownictwo Kataklizmowe
Akademia Szkoleniowo - Treningowa sp. z o.o.
ul. Górna 71, 58-321 Jugowice
wlod-1 wlod-2 wlod-3 wlod-4