WYSIWYG Web Builder

JEDNOSTKI ANTYKRYZYSOWE

· Państwowa Straż Pożarna
· Ochotnicza Straż Pożarna
· Ratownicy m.in. GOPR, TOPR, WOPR,
· CZK
Praca w warunkach ekstremalnych, zagrażających zdrowiu i życiu stanowi specyficzny rodzaj traumy, której skutki
przejawiają się w Zespole Stresu Pourazowego. Ratownicy bezpośrednio pomagając poszkodowanym mogą stać się
wtórnymi ofiarami tych tragicznych zdarzeń. Większe ryzyko utraty równowagi psychicznej pojawia się wtedy, gdy
pracownicy służb ratowniczych:
· sami doznali okaleczeń
· ktoś z zespołu poniósł śmierć
· ranni zostali bliscy, przyjaciele, koledzy
· dochodzi do krytyki, czy niezrozumienia ze strony przełożonych, ocalałych, świadków, bliskich osób, mediów itp.
ratownik jest obciążony wcześniejszymi urazami.

Cel: Uzyskanie podstawowych kompetencji w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia psychicznego
poszkodowanych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w szczególności
dotyczącymi kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy jak i kształtowania właściwej postawy
etycznej w podejmowanych czynności ratunkowych konieczne jest kształcenie ratowników również w zakresie wiedzy i
umiejętności psychologicznych.

Oferta szkoleniowa:

Stres w działaniach ratowniczych - psychoprofilaktyka.
Nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym.
Radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami uczestników zdarzeń kryzysowych.
Zarządzanie w sytuacji kryzysowej
Rozwiązywanie konfliktów - negocjacje.
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE