WYSIWYG Web Builder

RATOWNICTWO MEDYCZNE
·  Lekarze
·  Ratownicy Medyczni
·  Dyspozytorzy
·  Pielęgniarki

Osoby ratujące życie, udzielające pomocy tym, którzy doświadczyli sytuacji bezpośredniego zagrożenia, narażone są na
przeżywanie ciągłego stresu związanego z ciążącą na nich odpowiedzialnością przede wszystkim za życie i zdrowie
innych. Praca ta wymaga pełnej dyspozycyjności i odbywa się w warunkach presji czasowej, zmuszając niejednokrotnie do
trudnych wyborów, połączenia sprzecznych ról i wymagań oraz radzenia sobie z emocjami poszkodowanych.
Kumulujące się napięcia i urazy mogą destrukcyjnie wpływać na ich życie zawodowe i osobiste.

Większe ryzyko utraty równowagi psychicznej pojawia się wtedy, gdy pracownicy SPRM:
·  sami doznali okaleczeń;
·  ktoś z zespołu poniósł śmierć;
·  ranni zostali bliscy, przyjaciele, koledzy;
·  dochodzi do krytyki, czy niezrozumienia ze strony przełożonych, ocalałych, świadków, bliskich osób, mediów itp.
·  są obciążeni wcześniejszymi urazami. 

W związku z tym zachowanie równowagi psychicznej i dbałość o swój komfort pracy oraz zachowania satysfakcjonujących
relacji społecznych wymaga nabycia umiejętności psychologicznych.

Cel: nabycie niezbędnej wiedzy i  kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych:
·  pomocnych w realizacji medycznych działaniach ratunkowych
·  podnoszących jakość usług medycznych
·  pogłębiających  kwalifikacje zawodowe niezbędne w profilaktyce stresu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu w
   służbie zdrowia

Program szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 14 czerwca 200 7r. w sprawie doskonalenia
zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 191 poz. 1410), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października
2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231
poz. 2326) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów
medycznych (Dz. U. Nr 77 poz. 525). W zależności od formy i czasu trwania przyznawane są punkty edukacyjne
odnotowane w „karcie doskonalenia zawodowego” oraz dokumentacji prowadzonej przez organizatora.

Forma szkoleń:
·  seminaria
·  warsztaty psychologiczne
·  warsztaty ratownicze

Oferta szkoleniowa:

Seminaria - 8 punktów edukayjnych
Nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym
Radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami uczestnikó zdarzeń kryzysowych
Konstruktywne rozwiązywanie sporów i konfliktów
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego w PSRM
Jak sobie radzić z brakiem wsparcia społecznego, poczuciem osamotnienia i krytyką
Zachowania asertywe
Kostruktywna komunikacja interpersonalna

Warsztaty pyschologiczne - stacjonarne - 16 punktów edukacyjnych
Wpływ sytuacji trudnych na sprawność funkcjonowania jednostki
Podstawy pomocy psychologicznej dla ofiar wypadków i katastrof
Sytuacje trudne i zagrażające w działaniach ratunkwowych
Zespołowe rozwiązywanie problemów - umiejętność zachowania elastyczności w zmieniająych się warunkach

Warsztat psychologiczny - wyjazdowy - 30 punktów edukacyjnych
Sam na Sam

Warsztat ratowniczy - 20 punktów edukacyjnych
Wpadek masowy

Dla absolwentów szkoleń zaawansowanych organizujemy zajęcia superwizyjne - możliwość dalszej pracy nad rozwijaniem
konkretnych umiejętności.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE