WYSIWYG Web Builder

WPŁYW SYTUACJI TRUDNYCH NA SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

Założenia: Osoby ratujące życie, udzielające pomocy tym którzy doświadczyli sytuacji bezpośredniego zagrożenia ,
pomagające ludziom pozostających w dramatycznych sytuacjach życiowych , narażone są na przeżywanie
traumatycznego stresu związanego z ciążącą na nich odpowiedzialnością przede wszystkim za życie i bezpieczeństwo
innych . Kumulujące się napięcia i urazy mogą destrukcyjnie wpływać na ich życie zawodowe i osobiste. Presja czasu,
zmusza niejednokrotnie do trudnych wyborów, połączenia sprzecznych ról i wymagań. W związku z tym zachowanie
równowagi psychicznej i dbałość o swój komfort pracy i zachowania satysfakcjonujących relacji społecznych wymaga
nabycia umiejętności psychologicznych
Cel: przekazanie wiedzy na temat psychopatologii i profilaktyki stresu z elementami konstruktywnej komunikacji i
wyrażania emocji.
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota stresu i reakcji stresowych
· Objawy stresu ostrego i chronicznego na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym
· Stres ekstremalny a PTSD
· Stres a inne zaburzenia somatyczne i psychiczne
· Psychoprofilaktyka stresu
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznanie własnych reakcji stresowych
· Rozróżniania źródeł pochodzenia stresu
· Stosowania techniki oddechowych
· Stosowania technik wizualizacji i medytacji
Ramowy program:
Wykłady - 6 godzin
1. Koncepcje teoretyczne stresu Folkman, Lazarus, Sayle:
2. Typ osobowości a stres.
3. Stress chroniczny a wypalenie zawodowe
4. Stres, Ostra Reakcja na Stres,PTSD - różnicowanie.
5. Stres potraumatyczny  a inne zaburzenia psychiczne
6. Wpływ stresu na rozwój chorób psychosomatycznych.
7. Psychoprofilaktyka- metody
Warsztaty - 10 godzin
1. Indywidualna mapa stresu .
2. Identyfikacja źródeł stresu - autodiagnoza.
3. Strategie radzenia sobie ze stresem.
4. Mój indywidualny styl .
5. Sposoby radzenia sobie ze stresem-  zastosowanie metod objawowych, przyczynowych i profilaktyczno-rozwojowych.

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 500zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE