WYSIWYG Web Builder

RATOWNICTWO PSYCHOLOGICZNE - PODYPLOMOWE STUDIA I STOPNIA
Założenia i wymagania
Udzielanie pomocy psychologicznej w ratownictwie wymaga odpowiednich dyspozycji emocjonalnych, wysokich kwalifikacji
zawodowych i etycznych.
Działania takie polegają na głębokim zrozumieniu sytuacji osoby poszkodowanej, umiejętności nawiązania kontaktu i
stosowania różnorodnych procedur.
Praca w służbach ratowniczych jest pełna wyzwań i może być źródłem bardzo dużej satysfakcji.
Jednocześnie jest to zawód bardzo stresujący, wymagający:

§ bardzo dużego zaangażowania,
§ gotowości do działania w sytuacjach dużego ryzyka,
§ umiejętności szybkiego podejmowania decyzji,
§ sprawnej organizacji i sprawnego działania,
§ umiejętności pracy w zespole,
§ dużej umiejętności samokontroli i odporności na stres.
Tryb i organizacja studiów
Program obejmuje ok. 200 godzin dydaktycznych realizowanych w trybie dwóch semestrów,
I stopień (1 rok studiów) jest w części teoretycznej i praktycznej tożsamy dla wszystkich słuchaczy.
Zajęcia studiów I stopnia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, według jednolitego planu dla
wszystkich studentów, w grupach nie większych niż 20 osób,
Studia zaczynają się w październiku bądź marci i trwają 2 semestry realizowane podczas 10 - 14  zjazdów.
Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studium posiadają wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów natury psychologicznej i organizacyjnej w
zakresie sytuacji kryzysowych i ratownictwa psychologicznego przyczyniając się do tworzenia właściwej kultury
organizacyjnej, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy , bezpieczeństwa społecznego i publicznego. Będą
oni przygotowani teoretycznie i praktycznie by nieść profesjonalną pomoc osobom pracującym w obszarze szeroko
rozumianego ratownictwa.
Absolwenci studium mogą być zatrudnieni:

§ w obszarze ratownictwa,
§ w oświacie,
§ w Centrach Zarządzania Kryzysowego,
§ w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej,
§ w Ośrodkach Pomocy Społecznej,
§ w Służbach Mundurowych,
§ w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
§ w Traumatologii, Neurochirurgii, Kardiochirurgii,
§ w organizacjach współpracujących z Systemem Ratownictwa.

Słuchacze otrzymają rzetelną, usystematyzowaną i całościowo obejmującą problematykę ratownictwa i pomocy
psychologicznej wiedzę, oraz praktyczne umiejętności pracy w obszarze ratownictwa zwłaszcza w zakresie współpracy z
osobami poszkodowanymi.

Praktyczne Umiejętności Absolwenta
§ poznania własnych reakcji emocjonalnych i radzenie sobie ze stresem;
§ rozwijania umiejętności psychospołecznych;
§ zarządzania sobą jako narzędziem pracy;
§ zarządzania potencjałem społecznym, okazywania empatii i wsparcia;
§ efektywnej  komunikacji interpersonalnej;
§ nazywania i wyrażania przeżywanych uczuć;
§ wyrażania  konstruktywnej krytyki;
§ przyjmowania krytyki;
§ prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych - rozwiązywania konfliktów;
§ radzenia sobie  z oporem , agresją i innymi negatywnymi reakcjami poszkodowanych i społeczności lokalnej;
§ zespołowego  rozwiązywania problemów - umiejętność zachowania elastyczności zachowań w zmieniających się
warunkach;
§ pokonywania trudności w przejmowaniu rozmaitych ról w celu nadążenia przed zmianami;
§ współpracy z zespołem, grupą i klientem indywidualnym;
§ sposobów radzenia sobie z nieracjonalnymi zachowaniami osób w sytuacji kryzysowej;
§ radzenia sobie z trudnymi emocjami poszkodowanych;
§ stosowania technik odreagowania;
§ stosowania technik rekonstrukcji;
§ stosowania technik relaksu;
§ udzielania pierwszej wsparcia psychicznego poszkodowanym;
§ rozwiązywania konfliktów i konstruktywnych sposobów radzenia sobie;
§ negocjacji w sytuacjach kryzysowych - rozwiązywanie konfliktów;
  § jak sobie radzić z oporem, agresją i innymi negatywnymi reakcjami poszkodowanych i społeczności lokalnej;

Ramowy program studiówSytuacja kryzysowa - wprowadzenie
Pojęcie kryzysu i istota interwencji kryzysowej; Fazy reakcji
społecznych na kataklizm, katastrofę itd.; Organizacji i
zarządzanie Centrum Pomocy Psychologicznej w różnych
fazach kryzysu; Zjawisko paniki; Zasad komunikacji,
negocjacji, mediacji; Zasad konstruktywnej współpracy;
Zjawisko paniki i jego konsekwencje; Etyka w
psychologicznym  kontakcie z poszkodowanym.

Sytuacja kryzysowa - zagadnienia szczegółowe
Procesy interpersonalne i międzygrupowe konstruktywnej
komunikacji,    perswazji w negocjacjach i sytuacjach
konfliktowych;
Sytuacje trudne i ich wpływ na sprawność funkcjonowania
jednostki i zbiorowości osób; Interwencja Kryzysowa -
procedury; Osiąganie porozumienia z osobami w kryzysie;
Interwencja zespołowa;                                                          
Bezpieczeństwo interwenta; Reakcje dzieci, osób starszych i
niepełnosprawnych na sytuację kryzysową; Praca przy
telefonie interwencyjnym; Kryzys w rodzinie; Żal po stracie;
Przemoc na terenie instytucji; Przemoc w rodzinie; Przemoc
seksualna; Kryzysy związane z porwaniem zakładników;
Pracownicy służb społecznych w kryzysie - wypalenie
zawodowe; Zagadnienia prawne w interwencji kryzysowej;

Trauma i stres
Pojęcie traumy i stresu; Konsekwencje psychologiczne
traumy; Zespół Stresu Pourazowego; PTSD w następstwie
klęski żywiołowej, katastrofy komunikacyjnej, technologicznej
wojny i terroryzmu; Czynniki wpływające na przebieg 
adaptacji potraumatycznej; Wpływ stresu pourazowego na
stosunki międzyludzkie; Profilaktyka stresu
potraumatycznego; Sytuacja psychologiczna ofiary i
ocalałego; complex PTSD; Psychologiczne  konsekwencje
traumatycznego stresu; Wpływu sytuacji trudnych na
sprawność funkcjonowania ratownika; Wpływu sytuacji
trudnych na sprawność funkcjonowania poszkodowanego;Zaburzenia potraumatyczne
Współwystępowania / nadużywania / uzależnienia od
alkoholu po stresie traumatycznym; Współwystępowania
uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych po
stresie traumatycznym; Wpływ stresu pourazowego na
stosunki międzyludzkie; Nieracjonalne  zachowania
poszkodowanych i jak sobie z nimi radzić;Pomoc psychologiczna
Model pomocy psychologicznej uwzględniającej fazy kryzysu
w stosunku do poszkodowanych; Model pomocy
psychologicznej uwzględniającej fazy kryzysu w stosunku do
pracowników służb pomocowych i ratowniczych; Modelu
pomocy psychologicznej uwzględniającej fazy kryzysu w
stosunku do społeczności lokalnej i organizacji;
Koszty uczestnictwa

§ wpisowe: -   200
§ opłata manipulacyjna: -   100

Czesne za rok studiów przy wpłacie jednorazowej dla poszczególnych studiów wynosi: 4200 zł
Możliwe są wpłaty semestralne i ratalne. Pełna tabela opłat za studia podyplomowe znajduję się w dziale Rekrutacja -
OPŁATY.

Studium zostaje uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 20 kandydatów,
Warunkiem uruchomienia specjalizacji jest zebranie grupy minimum 15 osób,
W przypadku nieuruchomienia studium, zapisani kandydaci otrzymują zwrot wpisowego i opłaty manipulacyjnej.

Zapraszamy do skorzystania z systemu rekrutacji on-line w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem -
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE