WYSIWYG Web Builder

REGULAMIN REKRUTACJI ON-LINE

Regulamin zapisów na studia z wykorzystaniem elektronicznego sytemu „Rejestracja
on-line” w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

1. Elektroniczny system Rejestracja on-line”- zwany dalej systemem, znajdujący się na stronie www.wszp.edu.pl,
jest własnością Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa - zwanej dalej
WSZP.
2. System pozwala na rejestrację na studia za pośrednictwem sieci Internet na wszystkie rodzaje studiów, tryby,
specjalności i specjalizacje zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą WSZP. Rejestracja podzielona jest na etapy
określone i zdefiniowane w systemie.
3. Warunkiem koniecznym do zarejestrowania na studia jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza oraz
opłacenie opłaty wpisowej i opłaty manipulacyjnej.
4. Prawidłowo zrealizowana rejestracja z wykorzystaniem systemu jest potwierdzana poprzez wysłanie wiadomości
na konto e-mail Kandydata.
5. Oferta zawarta w systemie nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i należy ją traktować
jako zaproszenie do zapisu na studia w WSZP. Oferta jest ważna zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polski jak i
poza jej granicami.
6. WSZP zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji na studia bez podania przyczyn.
7. Kandydat zaświadcza, że podawane przez niego dane są prawdziwe.
8. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez WSZP jego danych osobowych w celach związanych z realizacją
umowy oraz w celach marketingowych.
9. Kandydat poprzez wypełnienie formularza rejestracji w systemie oraz dokonanie płatności poświadcza, że zapoznał
się i akceptuje warunki Regulaminu Odpłatności WSZP.
10. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kandydata jest WSZP.
11. WSZP zaświadcza, że nie będzie udostępniać pozyskanych danych żadnym osobom trzecim, firmom ani
organizacjom.
12. Administrowanie danymi odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 (Dz.
Ust. nr 133 poz. 833). Kandydaci zarejestrowani mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz
wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania
stosownego oświadczenia na adres WSZP.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do skorzystania z systemu rekrutacji on-line w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem -
www.rekrutacja.wszp.edu.pl


Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE